สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย

ข้อมูลประจำวันที่ :

27 กรกฎาคม 2564 02:28:21

ผู้ติดเชื้อสะสม

9

ราย

เพิ่มขึ้น

0

กำลังรักษา

1

เพิ่มขึ้น

0

ราย

หายแล้ว

8

ราย

เพิ่มขึ้น

0

20

37

รอผลตรวจ PUI                   ราย

37

ผลตรวจ PUIไม่พบเชื้อ           ราย

29

ผลตรวจ PUIพบเชื้อ              ราย

0

สถานการณ์โควิด-19 ในอำเภอหนองเรือ

เสียชีวิต

0

เพิ่มขึ้น

0

ราย

  1. ผู้รับบริการที่ รพ./รพ.สต. ที่มีอาการระบบทางเดินหายใจ (ARI) จำนวน                ราย
     

  2. ผู้รับบริการที่ รพ. เข้าเกณฑ์ PUI จำนวน                ราย

การปฏิบัติงาน

นายพิชิต แสนเสนา

สาธารณสุขอำเภอหนองเรือ

รพ.สต.ในสังกัด

เข้าเกณฑ์ PUI สะสม

945

ราย

วารสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์